ยินดีต้อนรับ

posted on 19 Sep 2011 22:33 by janejutamas

ลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
 ครูผู้สอน นาย วิสูตร ยอดสุข
 วิชา ว32161 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
จัดทำโดย นางสาว จุฑามาศ รุ่งศิริ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เลขที่ 2
โรงเรียนสมุทรปราการ

 

garfield012.gif (10116 Byte)